วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

~•การส่งเสริมสุขภาพ•~


การส่งเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการเพิ่มสมรรถนะให้คนเรามีความสามารถในการควบคุมดูแลให้สุขภาพตนเองดีขึ้นสุขภาพเป็นคำที่มีความหมายทางบวกเน้นหนักที่ทรัพยากรบุคคลและสังคม เช่นเดียวกันกับสมรรถนะต่างๆ ของร่างกายดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพจึงมิใช่ความรับผิดชอบขององค์กรในภาค
หากเกินความนอกเหนือลีลาชีวิตอย่างมีสุขภาพดีไปสู่เรื่องของสุขภาวะโดยรวม ทั้งนี้ปัจจัยเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
•  สร้างนโยบายสาธารณะเอื้อต่อสุขภาพ
•  สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่หนุนสร้างสุขภาพดี
•  เสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
•  พัฒนาทักษะส่วนบุคคลเพื่อสุขภาพดี
•  ปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพ จึงเป็นยุทธวิธีใหม่ที่จะต่อสู้กับปัญหาที่มาในรูปแบบใหม่นี้ และเป็นยุทธวิธีในเชิงรุกที่จะให้ผลในการแก้ปัญหาสุขภาพได้ดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นการลงทุนที่ต่ำมากเมื่อเปรียบกับการลงทุนทางการแพทย์และที่สำคัญก็คือ การสร้างเสริมสุขภาพเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การสร้างเสริมสุขภาพ ไม่ใช่ เป็นเพียงกระบวนการ ป้องกัน ดังที่เข้าใจกันเท่านั้น ยังเป็นขบวนการที่นำมาใช้เพื่อการขจัดและหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ ดังนั้นสรุปความหมายโดยภาพรวมของการสร้างเสริมสุขภาพก็คือ กระบวนการในการป้องกัน กำจัดและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มนุษย์ต้องเสียชีวิตก่อนถึงวัยอันควร

วิธีปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ
1. ออกกำลังกายทุกๆ วัน วันละ 20นาที
2. เลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5หมู่
ไม่รับประทานอาหารดิบ
3. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ใช้ยาเสพย์ติด
4. มีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม
5. ฉีดวัคซีนที่แพทย์แนะนำ และพบแพทย์ เป็นระยะๆ
6. การบริหารความเครียด ส่งเสริม สุขภาพจิต และฝึกสมาธิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น